Yhdessä vihaa vastaan- työkalu on kehitetty vihatapausten seurantaan

Napsauta alla olevaa painiketta ilmoittaaksesi kokemastasi tai todistamastasi vihateosta tai -rikoksesta ja auta meitä keräämään tietoa vihatapauksista

Työkaluun ilmoituksen tekeminen ei korvaa kuitenkaan rikosilmoituksen tekemistä viranomaisille. Jos olet hätätilanteessa soita 112. Jos epäilet että sinuun on kohdistunut rikos, tee rikosilmoitus viranomaisille. 

People with different race smiling

Vuoden 2023 Yhdessä vihaa vastaan- varjoraportti on julkaistu!

Mitä teemme?

Yhdessä vihaa vastaan vihatapausten seurantatyökalu:

Yhdessä vihaa vastaan– työkalu on kehitetty vihatapausten monitorointiin Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa. Yhdessä vihaa vastaan -työkalun tarkoitus on antaa ihmisille mahdollisuus raportoida kokemansa tai todistamansa vihatapaukset. Keräämme tietoa seurataksemme vihatapausten määrää ja laatua Suomessa.

Miten työkalu toimii?

 • Kuka vain voi tehdä ilmoituksen: esimerkiksi jos olet kokenut tai todistanut vihatapauksen. Voit myös tehdä raportin jonkun puolesta.
 • Työkalu ei korvaa kuitenkaan rikosilmoituksen tekemistä viranomaisille Jos olet hätätilanteessa, soita 112. Jos epäilet että sinuun on kohdistunut rikos, tee rikosilmoitus viranomaisille.

Mistä saat apua?

 • Jos epäilet että sinuun on kohdistunut rikos, tee rikosilmoitus viranomaisille (poliisi.fi/tee-rikosilmoitus).  Rikosuhripäivystyksen (riku.fi) 

  tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa muun muassa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita.

Syrjintätapauksessa voit ottaa yhteyttä:

 •  Yhdenvertaisuusvaltuutettuun (syrjinta.fi). Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy lisäksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen.
 • Tasa-arvo valtuutettuun (tasa-arvo.fi). Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä
 • Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­taan (yvtltk.fi). Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta on val­tio­neu­vos­ton ni­mit­tä­mä it­se­näi­nen ja riip­pu­ma­ton oi­keus­tur­vae­lin. Se val­voo yh­den­ver­tai­suus­lain ja tasa-ar­vo­lain nou­dat­ta­mis­ta yk­si­tyi­ses­sä toi­min­nas­sa sekä jul­ki­ses­sa hal­lin­to- ja lii­ke­toi­min­nas­sa.
 • Oikeuskansleriin (www.okv.fi) Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.
 • Oikeusasiamieheen (oikeusasiamies.fi). Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumistaviranomaisten  ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten toiminnassa.
 • Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueisiin (tyosuojelu.fi). Työnsuojelun vastuualueet pitävät huolta siitä että työnantaja on  huolehtinut työn tekemisestä ja työoloista, jotta työ sujuu turvallisesti ja terveellisesti. He myös antavat ohjausta ja neuvontaa.

Tuottanut

Tiedolla vihaa vastaan -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014–2020). Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.