Tillsammans mot hat- övervakningsverktyg:

Klicka på knappen nedan för att rapportera ett hatbrott, diskriminering och hatpratt som du har upplevt eller bevittnat och hjälp oss att samla information om hathandlingen.

Att rapportera ett verktyg är dock inte en ersättning för att rapportera ett brott till myndigheterna. Om du är i en nödsituation, ring 112. Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett brott, anmäla brottet till myndigheterna. 

People with different race smiling

Ensimmäinen Yhdessä vihaa vastaan- varjoraportti on julkaistu!

Vad vi gör?

Tillsammans mot hat- övervakningsverktyg:

Tillsammans mot hat-verktyg har utvecklats för att övervaka hatincidenter Facts Against Hate är en plattform för människor att rapportera de hatincidenter de har upplevt eller bevittnat.

Hur fungerar det?

 • Du kan göra en rapport om du upplevt eller bevittnat en hathändelse. Du kan också göra det för någons räkning.
 • Att rapportera ett verktyg är dock inte en ersättning för att rapportera ett brott till myndigheterna. Om du är i en nödsituation, ring 112. Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett brott, anmäla brottet till myndigheterna.

Var man kan få hjälp?

 • Om du misstänker att du har utsatts för ett brott, rapportera brottet till myndigheterna (poliisi.fi/sv/gor-en-brottsanmalan). Brottsofferjouren (riku.fi/sv/ 

  uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning bland annat genom att producera stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel.

I fall av diskriminering, kan du kontakta:

 •  Diskrimineringsombudsmannen (syrjinta.fi/sv). Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter.
 • Jämställdhetsombudsmannen (tasa-arvo.fi/sv). Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdhetslagen och främjar jämställdhet mellan könen Ombudsmannen ger instruktioner och råd om frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och främjande av jämställdheten.
 • Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den (yvtltk.fi/sv). Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den är ett själv­stän­digt och obe­ro­en­de rätts­skydds­or­gan som för­ord­nats av stats­rå­det. Nämn­den över­va­kar iakt­ta­gan­det av dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­la­gen i pri­vat verk­sam­het samt i of­fent­lig för­valt­ning och af­färs­verk­sam­het.
 • Justitiekanslersämbetet (okv.fi/sv/). Man kan klaga hos justitiekanslern om man anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter.
 • Riksdagens justitieombudsman (oikeusasiamies.fi/sv/Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten och respekten för de grundläggande rättigheterna hos myndigheter och privata aktörer som sköter offentliga uppdrag.
 • Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet (tyosuojelu.fi). Työnsuojelun vastuualueet pitävät huolta siitä että työnantaja on  huolehtinut työn tekemisestä ja työoloista, jotta työ sujuu turvallisesti ja terveellisesti. He myös antavat ohjausta ja neuvontaa.

Produceras

Tiedolla vihaa vastaan -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014–2020). Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.